loader

www.impulsat.com és un domini d’Internet registrat per Impulsa’t Gestió Assessors I Consultors D’empresa SL. C.I.F. B66639857 amb domicili administratiu a Passeig Comte d’Ègara, 14 08221- TERRASSA (BARCELONA) por Impulsa’t Gestió Assessors I Consultors D’empresa SL. implica l’acceptació expressa de totes i cada una de les següents:

Condicions Generals d’ús de la WEB: http:/ www.impulsat.com:

1. CAPACITAT LEGAL:

 

L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els Productes i Serveis oferits a la WEB d’IMPULSA’T gestió manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta totalment les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta WEB i/o contractar els Productes i Serveis oferits.

2. FINALITATS:

 

IMPULSA’T gestió l’informa que les dades de caràcter personal el tractament del qual es realitza en concepte de responsable tenen com a finalitat gestionar les relacions contractuals de les que és part, així com oferir a les persones i entitats interessades qualsevol informació sobre activitats, productes relacionats amb IMPULSA’T gestió especialment els referits a:

– Servei d’Assessorament de gestió empresarial, inclós assessoria comptable, tributària, laboral i consultoria financera i de gestió.

Les comunicacions indicades podran ser realitzades per qualsevol mitjà, inclosos els mitjans electrònics. L’interessat haurà d’autoritzar l’enviament de comunicacions de forma explícita, mitjançant el marcat de les corresponents caselles, en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades que es proporcionin.

3. L’USUARI:

 

Que hagi contractat o que s’informi sobre els diferents Productes i Serveis que ofereix IMPULSA’T gestió declara que tota la informació subministrada a l’hora de registrar-se es verdadera, completa i precisa:

3.1. L’usuari de www.impulsat.com garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades de Caràcter Personal, en endavant les DADES, facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

3.2. L’usuari autoritza expressament la comunicació de les DADES a tercers quan resulti necessària per l’adequada prestació dels Productes i Serveis oferits per a IMPULSA’T gestió i requerits pels usuaris.

3.3. L’usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de IMPULSA’T gestió i dels diferents Productes i Serveis comercialitzats o promocionats per IMPULSA’T gestió.

4. DRETS DE L’INTERESSAT:

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a IMPULSA’T gestió estem tractant dades personals que li concernin o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per al fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, IMPULSA’T gestió deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

En determinades circumstàncies, els clients o interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, de manera que IMPULSA’T gestió només els reservarà i utilitzarà en els casos autoritzats per la Llei. Els interessats tenen dret a la portabilitat de les seves dades de manera que poden sol·licitar i rebre les dades que els incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que se’ls enviem a altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

L’interessat podrà exercir qualsevol d’aquests drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@impulsat.com, adjuntant còpia del DNI o document identificatiu substitutori i indicant clarament el dret al que es vulgui referir. Així mateix podrà realitzar la sol·licitud per correu postal a l’adreça indicada anteriorment.

La resposta a les peticions que es realitzin es portarà a terme amb la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini es podrà prorrogar altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el número de sol·licituds. El responsable informarà a l’interessat de la pròrroga dintre del primer mes des de la sol·licitud.

5. IMPULSA’T gestió:

 

De conformitat amb la vigent Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals, i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i nou reglament Europeu 2016/679 de 25 Maig 2018, les DADES enviades per l’usuari a través www.impulsat.com, seran tractades per IMPULSA’T gestió de forma automatitzada i seran incorporades al Registre d’Activitats de Tractament amb la finalitat de poder oferir-li i gestionar els Productes i Serveis de IMPULSA’T gestió.

5.1. Aquest Registre d’Activitats de Tractament el Responsable del qual és la societat mercantil IMPULSA’T gestió amb domicili administratiu Passeig Comte d’Ègara, 14 08221- TERRASSA (BARCELONA) e-mail: info@impulsat.com. Els titulars de les DADES tenen en tot moment el dret d’accedir al fitxer, exercitant si s’escau els drets de rectificació, cancel·lació, oposició i eliminació en els terminis recollits en la legislació de protecció de dades.

5.2. De la mateixa manera, el consentiment de l’usuari pel tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia de drets digitals i reglament posterior, Reial Decret 1720/2007 i nou reglament Europeu 2016/679 de 25 Maig 2018.

5.3. Per als fins continguts en la present clàusula només s’haurà de contactar amb IMPULSA’T gestió a través del correu electrònic info@impulsat.com, o bé, escrivint al seu domicili administratiu sito en Passeig Comte d’Ègara, 14 08221- TERRASSA (BARCELONA). IMPULSA’T gestió garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries en les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per evitar l’accés a les DADES de persones no autoritzades.

5.4. Sense perjudici de l’anterior dit DADES podran ser revelats a les autoritats públiques només en el supòsit que les mateixes així ho requereixin de conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables al cas.

6. ÚS DE LA PÀGINA www.impulsat.com D’IMPULSA’T gestió:

 

6.1. La utilització de la pàgina www.impulsat.com i/o dels Productes i Serveis d’IMPULSA’T gestió, suposarà l’acceptació plena i la validesa, de totes i cada una de les Condicions Generals conteses en l’última versió de les Condicions Generals per la qual cosa l’usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada cop que visiti www.impulsat.com

6.2. IMPULSA’T gestió podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, aquestes Condicions Generals així com els Productes i Serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o no de la present pàgina, o les condicions d’operativitat, tècniques i d’ús dels serveis de www.impulsat.com. De la mateixa manera, els usuaris, amb objecte de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim d’IMPULSA’T gestió podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-s’hi en contacte amb els responsables de la pàgina a través de l’adreça de correu electrònic info@impulsat.com. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.impulsat.com i aquells Productes i Serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acorde a la llei, els bons costums i l’ordre públic, així com amb el disposat en les presents Condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.impulsat.com o els Productes i Serveis oferits, amb fins o efectes il·lícits i/o contraris a lo establert en les presents Condicions Generals, o lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin fer mal la pàgina www.impulsat.com o impedir el seu normal ús, o dels Productes i Serveis accessibles a través de les mateixes, o per la resta d’usuaris, o per IMPULSA’T gestió i/o que afecten o poguessin afectar la imatge de IMPULSA’T gestió.

6.3. Els usuaris de www.impulsat.com hauran d’observar qualsevol instrucció que, a través d’e-mail info@impulsat.com o, IMPULSA’T gestió o el seu personal, degudament autoritzat, imparteixi.

6.4. L’usuari accepta totes i cada una de les obligacions o prohibicions que en cada moment impongui la legislació en vigor en relació a l’exclusió o limitació de responsabilitat del professional en el compliment dels serveis.

7. ELS SERVEIS DE IMPULSA’T gestió:

 

No estan destinats a menors i no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d’edat.

8. MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

 

IMPULSA’T gestió es reserva el dret d’excloure, temporal o definitivament a l’usuari en qualsevol dels següents supòsits:

8.1. Per incompliment de qualsevol de les Condicions Generals d’Ús establerts en el present document.

8.2. Per incompliment de les lleis, els bons costums, i l’Ordre públic.

8.3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que tingui l’usuari amb IMPULSA’T gestió. L’exclusió de l’usuari no suposarà la renúncia de IMPULSA’T gestió a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

9. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I DRETS D’AUTOR:

 

9.1. Tota la informació continguda en www.impulsat.com, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, està protegit per drets d’autor u altres drets de protecció de la propietat intel.lectual.

9.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a IMPULSA’T gestió o als seus llicenciadors. Els usuaris d’Internet que accedeixin a aquest WEB poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar downloads o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet o a una xarxa local. No es permet, sense perjudici de l’exposat en les presents Condicions Generals, la distribució, modificació, cesió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada en www.impulsat.com, sense autorització previa de IMPULSA’T gestió. L’usuari, haurà d’utilitzar els continguts i informacions recollides en www.impulsat.com de manera diligent, correcta y lícita, i en concret, únicament per ús personal i no comercial, sempre i quan no s’el·limini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i la resta de dades identificatives de drets de IMPULSA’T gestió o de tercers, és a dir respectant la seva fóra original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada en www.impulsat.com sense autorització prèvia i per escrit d’IMPULSA’T gestió reproducció pot sol·licitar-se a l’adreça de correu electrònic info@impulsat.com

9.3. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.impulsat.com ha sigut introduït a la mateixa amb violació de drets d’autor u altes drets IMPULSA’T gestió aquesta circumstància, remitent notificació a l’adreça de correu electrònic info@impulsat.com, e incloent almenys, els següents apartats: a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça d’e-mail del reclamant. b) Dades del titular dels drets d’autor u altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haber sigut infringits. c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.impulsat.com d) Declaració que la introducció dels continguts ha sigut introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d’autor u altres drets de propietat intel·lectual.

9.4. Sense perjudici de lo assenyalat en els parràgrafs precedents, IMPULSA’T gestió es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d’autor u altres drets protegeixin la propietat intel·lectual.

10. HIPERLINKS:

 

10.1. En el cas que www.impulsat.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines WEB de tercers, IMPULSA’T gestió no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material o informació existent a la pàgina o pàgines WEB de tercers, per la qual cosa IMPULSA’T gestió no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta pàgina/ s, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, els bons costums, l’ordre públic, els continguts, així com que aquells no lesionin els drets de tercers. L’existència d’un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre IMPULSA’T gestió i el propietari de la pàgina WEB en què el mateix s’estableixi.

10.2. Aquells usuaris o terceres persones que vulguin establir un hiperlink amb la pàgina www.impulsat.com, hauran de garantir que el hiperlink només permeti l’accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.impulsat.com, però no realitza, de manera enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina WEB de www.impulsat.com excepte aquells signes que formen part del hiperlink, l’usuari garantirà que la pàgina WEB en la qual s’estableixi el hiperlink no contindrà marques, noms comercials, ròtuls d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol classe de signe distintiu pertinent a IMPULSA’T gestió.

11. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT:

 

11.1. IMPULSA’T gestió no garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o continuïtat del funcionament de la seva pàgina WEB ni dels Productes i Serveis posats a disposició de l’usuari, pel qual s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat, fiabilitat, o continuïtat de la seva pàgina WEB o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

11.2. IMPULSA’T gestió no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l’absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el software o hardware dels usuaris o persones que visitin les pàgines WEB, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d’aquests.

12. SALVAGUARDA DE LES CONDICIONS GENERALS:

 

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals fossi declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran vigents.

13. ERRORS TIPOGRÁFICS:

 

IMPULSA’T gestió fa tots els esforços necessaris dintre dels seus mitjans per oferir la informació continguda a la WEB site d’una manera verídica i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment hi hagués cap error d’aquesta classe, aliè en tot moment a la voluntat d’IMPULSA’T gestió es procediria immediatament a la seva correcció. D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun Client hagués pres la decisió d’adquirir els Productes i Serveis d’acord a aquest error IMPULSA’T gestió li comunicarà al Client i aquest tindrà dret a rescindir els seus serveis sense cap cost per la seva part.

14. ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS:

 

La inscripció de l’usuari com a client d’IMPULSA’T gestió implica el coneixement i acceptació expressa de les presents Condicions Generals. La contractació d’un Producte o Servei concret ofertat pels proveïdors de serveis que figuren en IMPULSA’T gestió implica l’acceptació explícita de les Condicions Generals.

15. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT:

 

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola i Nou Reglament Europeu. Qualsevol controvèrsia que poguessin sorgir, amb respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les

parts, amb renúncia expressa als seus propis furs (o a qualsevol altre que, si escau, poguessin corresponder-los), a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Per no rebre informació sobre els seus productes i serveis ni d’altres entitats, marqui la casella corresponent en el formulari.

En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un “clic” en el botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha sigut informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari.

 

DADES FACILITADES PER TERCERS:

 

En cas que una sol·licitud s’incloguin DADES per persones no titulars dels mateixos l’usuari hi haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems contenidores en els paràgrafs anteriors.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies